Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Scurt istoric al Filaturii din Darabani

„Condei de junior” este o rubrică semnată de elevii Școlii Generale „Leon Dănăilă” din Darabani, pasionați de istorie locală, interesați de a învăța secretele scrisului și dornici să facă și altora cunoscute poveștile pe care ei le descoperă.

 

La înființare se numea „Filatura de Fire Cardate și Pieptănate, din bumbac și poliester” și era dependentă de întreprinderea „Textila” din Botoșani.

filaturaPropunerea pentru înființarea Filaturii Darabani a venit încă din anii 1975-1977, în acea perioadă primar la Darabani fiind Constantin Bobu. Construcția Filaturii Darabani a început în 1978, diriginte de șantier fiind maistrul Dumitru Hrițcu din Bajura, iar conducerea lucrărilor efective era făcută de un maistru constructor pe nume Bancu, din Botoșani. Primele secții de producție au fost date în folosință începând cu 1980, primul director al filaturii fiind inginerul mecanic Victor Stoian din Darabani. Următoarele cadre de specialitate care au venit la Filatura Darabani după anul 1980 au fost Nelu Pujină, inginer texilist și Constantin Crăciunescu, inginer electrician.

Utilajele principale folosite erau cardele, flaierele, mașinile de filat și utilaje din atelierul mecanic folosite pentru întreținere. Materia primă, bumbacul, era adusă din Egipt, India și din alte țări producătoare cu care România avea relații comerciale în acele vremuri. Poliesterul era adus de la Săvinești și Tîrgu Mureș .

La scurt timp după venirea inginerului textilist Nelu Pujină, acesta a fost numit directorul întreprinderii, inginerul mecanic Victor Stoian plecând la S.M.A Darabani, de unde provenise.

Numărul maxim de angajați în istoria fabricii a fost de circa 1300, aici intrând: muncitoarele de la mașini, inginerii, maiștrii, ajutorii de maistru, contabilii, pompierii, oamenii de serviciu, paznicii, oamenii de la atelierul de întreținere etc.

După inginerul Nelu Pujină, la conducerea Filaturii Darabani a venit inginerul Constantin Crăciunescu, cel care a fost contestat după 1989, anul revoluției române împotriva comunismului. După 1990, în condițiile noilor reorganizări post-revoluționare, mulți dintre muncitori și maiștri au plecat de bună voie, în timp ce alții au fost disponibilizați și trimiși în șomaj în cadrul programului de reducere a personalului.

Începând cu anul 1992 unitatea a contractat mai multe credite bancare pe care, începând cu 1994, nu a mai putut să le ramburseze la scadență, așa că Banca a trecut la executare silită, adică la vânzarea unor utilaje și bunuri ale filaturii din care să-și recupereze creditul. Practic, începând din octombrie 1994, Filatura Darabani și-a încetat activitatea. Majoritatea personalului a fost trimisă în șomaj, în afară de câteva persoane care urmau să-i facă lichidarea.

Unitatea este lichidată integral până în anul 2000, multe dintre utilaje fiind vândute la fier vechi.

FPS (Fondul Proprietății de Stat) vinde ulterior unei unități numite Formens, din Botoșani, clădirea și terenul. Compania cumpărătoare era patronată și de un francez pe nume Gerrard Justine Joseph, care înființează în vechea Filatură din Darabani o croitorie. În jurul anului 2010 croitoria este închisă, afacerea fiind mutată în Republica Moldova.

Articol semnat de Gabriel Rotariu, elev în clasa a VIII-a A, Școala Generală „Leon Dănăilă”

21,668 Comments

 1. criminal

  Wow! I just finished reading your article and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

  Reply
 2. criminal

  Incredible! I just read your article and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is spot-on. It really made me think and am eager to read more. Thanks for sharing!

  Reply
 3. scam

  Amazing! I just finished reading your post and I’m blown away. Your analysis on this subject is spot-on. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

  Reply
 4. criminal

  Wow! I just finished reading your post and I’m blown away. Your analysis on this topic is extremely valuable. It really made me think and am eager to read more. Keep up the great work!

  Reply
 5. lose money

  Amazing! I just finished reading your blog post and I’m absolutely amazed. Your perspective on the topic is extremely valuable. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

  Reply
 6. lose money

  Fantastic! I recently read your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on this topic is spot-on. It really made me think and can’t wait to see your next post. Keep up the great work!

  Reply
 7. criminal

  Fantastic! I just read your post and I’m absolutely amazed. Your analysis on this subject is incredibly insightful. I’ve learned so much and am eager to read more. Thanks for sharing!

  Reply
 8. lose money

  Fantastic! I recently read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your insight on this topic is spot-on. I’ve gained a new perspective and can’t wait to read more. Thanks for sharing!

  Reply
 9. lose money

  Incredible! I just read your post and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this subject is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and am eager to see what you write next. Keep up the great work!

  Reply
 10. lose money

  Fantastic! I recently read your post and I’m blown away. Your insight on this subject is spot-on. I’ve gained a new perspective and am eager to read more. Your work is inspiring!

  Reply
 11. scam

  Amazing! I just finished reading your post and I’m blown away. Your analysis on the topic is incredibly insightful. I’ve learned so much and am eager to see what you write next. Keep up the great work!

  Reply
 12. criminal

  Wow! I just read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is spot-on. It really made me think and am eager to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply
 13. scam

  Incredible! I recently read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this subject is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and can’t wait to read more. Keep up the great work!

  Reply
 14. criminal

  Fantastic! I recently read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is spot-on. I’ve gained a new perspective and am eager to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 15. scam

  Incredible! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on the topic is spot-on. It really made me think and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 16. lose money

  Fantastic! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on this topic is incredibly insightful. It really made me think and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 17. lose money

  Fantastic! I recently read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this topic is extremely valuable. It really made me think and am eager to see your next post. Keep up the great work!

  Reply
 18. scam

  Wow! I recently read your blog post and I’m absolutely amazed. Your insight on the topic is extremely valuable. It really made me think and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply
 19. criminal

  Incredible! I just read your article and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this subject is spot-on. I’ve learned so much and am eager to see what you write next. Your work is inspiring!

  Reply
 20. criminal

  Incredible! I recently read your article and I’m thoroughly impressed. Your analysis on the topic is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 21. lose money

  Fantastic! I just read your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on this topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and am eager to see your next post. Thanks for sharing!

  Reply
 22. lose money

  Fantastic! I just read your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on this topic is incredibly insightful. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 23. lose money

  Wow! I just finished reading your post and I’m blown away. Your insight on this topic is extremely valuable. It really made me think and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply

So, what do you think ?